هنرستان حرفه ای دخترانه شهید صدر

واقع در منطقه 10 شهر تهران دارای رشته های کامپیوتر، حسابداری و کودکیاری
دوشنبه 28 اسفند 1391

تکالیف نوروزی سال دوم

آبقاد

1-دوموردازاهمیت آموزش وپرورش دوران کودکی رابنویسید؟1-کودک راههای برخودباپیرامون خودرافرامیگیرد2-تجربه های تقویت کننده ای درسالهای اولیه ی زندگی خوددریافت میکند به عنوان پایه ومبنایی برای یادگیری بعدی مورداستفاده قرارمیگیرد

2-نتایج تحقیقات بلوم رادرباره رشدهوشی بنویسید؟اهمیت تجربه های مناسب یادگیری در دوران اولیه ی کودکی ونیزاثراتی که محیط محروم ویامحیط غنی فرهنگی میتواندبرهوش کودکان داشته باشدموردتاکیدقرارداده است.

3-دوموردازعوامل موثردرشکل گیری مراکزپیش دبستانی رانام ببرید؟1-زمینه ی فرهنگی واجتماعی2-آمادگی برای یادگیری های مدرسه ای

4-یکی ازعوامل موثردرشکل گیری پیش از دبستان را به دلخواه توضیح دهید؟<نیازهای طبیعی کودکان>گاهی اوقات برنامه های پیش ازدبستان میتوانندنیازهای رشدی کودکان راتامین کنندازمقبولیت وقضاوت خوبی برخوددارند.کودکان هرکدام به نوبه ی خودنیازهای خاصی دارندکه باهم متفاوت هستندمثلاکودکان 3سال با4سال نیازهایشان فرق میکند.ولی فعالیت هرمهدکودک ویاکودکستان بایدبانیازهای طبیعی ومتناسب بارشدکودکان فراهم کنند.زیرااین محیط هادرحقیقت محیط های مصنوعی ودرکنارمحیط تربیتی خانه محسوب میشوندکه بیشتربه علت نیازهای اجتماعی وشرایط دشوارزندگی صورت میگیرد.اینگونه مراکزازروشهاوفنون طبیعی وفعالیتهایی که ازمطاله کودکان ونیازهایشان بهره میگیرنداست.واین محیط های تربیتی میتوانندفضای ابتکارخلاقیت وسازندگی به وجودآوردند.یک برنامه موثرمیتواندبراساس روندرشدوپختگی کودکان این دوره سنی تنظیم شود.بنابراین مراکزپیش ازدبستان باایجادمحیط مطلوب.وبابرآورده شدن نیازهای کودکان درمسیرطبیعی رشدآن کمک میشود.

5-محمدغزالی درباره آموزش وپرورش پیش ازدبستان چه گفته است؟آن راتوضیح دهید.هرکارکه عظیم بود.تخم آن اندرکودکی افکنده باشندوچون ابتدابه ادب پروریداین سخنهاچون نقش برسنگ بودواگرفراگذاشته باشندچون خاک ازدیوارفروریزد.

6-کتاب های زیرمربوط به کدام یک ازاندیشمندان است؟(کمینیوس*روسو*جان لاک*ارسطو*بلوم)

الف)هنربزرگ تعلیم وتربیت:کمینیوس                  ب)مدرسه طفولیت:کمینیوس            

ج)اندیشه هایی چنداندرباب تعلیم وتربیت:جان لاک                      د)امیل:روسو

   7-عالی ترین هدف ادیان آسمانی رابنویسید؟تعلیم وتربیت بشر،یعنی<تهذیب نفس وتعدیل تمایلات وغرایزوروح وعقل بشرورساندن اوبه سطح کمال است>

8-دین اسلام نیرومندترین عامل وانگیزه تربیت رادرچه چیزمیداند؟قرب به خدا،رسیدن به کمال،فلاح ورستگاری

9-دردیدگاه اسلام زندگی به چنددوره تقسیم میشود؟آنهارابنویسید.2دوره1.قبل ازتولد2.بعدازتولد

10-طبق احادیث درتعلیم وتربیت اسلامی دوران بعدازتولدرشدکودک به چنددسته تقسیم میشود؟آنهاراباویژگی هایشان بنویسد.3دوره:1.کودکی2.جوانی3.پیری.1. دوره سیادت(تولدتا7سالگی)،که باخصوصیاتی چون سید،بازی وریحان مشخص شده است.2.دوره اطاعت(7تا14سالگی)،که باخصوصیاتی چون عبد،ادب کردن،تعلیم کتاب وخدمتگذاری مطرح شده است.3.دوره وزارت ومشورت(14تا21سالگی)که باخصوصیاتی چون وزیر،همراهی ومشورت،تعلیم حلال وحرام ودوستی ویادشمنی این دوره موردنظرقرارگرفته است.

11-عقیده جان لاک رادرموردذهن بنویسید؟اینکه ذهن صفحه سپیدی است که درتماس بادنیای خارج نقش میپذیردودراین صورت اگرکودکان به طور دقیق تجربه های مناسب رافرابگیرندمیتوانندخویشتن رابسازند.

12-عقایدروسورابه طورخلاصه توضیح دهید؟آموزش وپرورش کودکان بایدبراساس طبیعت کودکان استوارباشدونه برپایه علاقه وخواسته های بزرگترهادرباره کودکان.اواضافه کرد:که به جای فرستادن کودکان ازابتدابه مدرسه،بایدآنارادرطبیعت آزادگذاشت تاباتوجه به نیازهاوماهیت رشدی خودپرورش یابند.درچنین صورتی است که ازنظراو کودکان به دورازمحدودیت ها و محرومیت های ناشی ازاجتماع وتحمیل بزرگترها،به صورتی طبیعی وآزادوکامل رشدخواهندکرد.

13-پدرکودکستان لقب چه کسی بود؟فروبل

14-عقایدپستالوزی رادرموردآموزش وپرورش بنویسید؟ وی عقیده داشت آموزش وپرورش ازخانه واز طریق بازی کودکبراساس دور وتجربه های حسی آغازمیشود.برنامه درسی مدرسه اش براساس رشدطبیعی کودکان فعال هستندوبه طورعملی یادمیگیرند.وی همچنین به آموزش طبقات تنگدست وستمدیدگان جلب اعتمادومحبت درجریان آموزش استفاده ازوسایل ملموس برای یادگیری وتوام کردن علم وعمل مشاهده وضرورت آن دریادگیری وبویژه احترام به نقش کانون خانواده وآموزش والدین ارج مینهد.

15-تست هوش معروف استانفورد-بینه  به چه کسی است؟

16-دیدگاه رفتارگریان رادرآموزش وپرورش توضیح دهید؟آنهامعتقدبودندکه عوامل محیطی درشکل گیری رفتاروعادات کودکان موثرمیدانستندومعتقدبودندبسیاری ازرفتارهای آنان ازطریق عوامل محیطی وشرطی کردن رفتار،تنبیه وتشویق قابل کنترل است.

17-پدرنهضت مطالعه کودک چه نام دارد؟استانلی هال

18-گزل ازشاگردان چه کسی بودودرموردچه چیزهایی تحقیق کرد؟شاگردهال بودودرمورد رشدرفتاری وفیزیکی گروه وسیعی ازکودکان ودرسطوح سنی مختلف ثبت کردندوبه تجزیه وتحلیل پرداختند.

19-نظریه ی روانکاوی رادرآموزش وپرورش توضیح دهید؟نظریه های فرویداطلاعات تازه ای رادرباره تفاوت کودکان وبزرگترهاونیازبه فراهم آوردن شرایط محیطی مطلوب برای رشد وشکوفایی آنان به مربیان تعلیم وتربیت داد.واین نظریه هانظرمردم رابه خود جلب کردوباعث تاکیدبرنقش بالینی معلم یامربی کودک علاوه برنقش آموزشی وتربیتی وی شد.  

20-یکی ازدانشمندان علم عمل گرایی رابنویسید؟جان دیویی

21-نظریه ی آون راتعریف کنید؟یکی ازبرنامه های اولیه درآموزش وپرورش دوران اولیه کودکی برنامه ای است که به وسیله آون طراحی شد.اوبرای کودکان مدرسه اطفال راتاسیس کرد.دراین مدرسه کودکان ازآموزش وپرورش متناسب بانیازهای خودبرخوردارمیشدند.مدرسه اطفال آون محیطی شادومتناسب بانیازکودکان بود.ولی نتوانست ازشهرت وگسترش برخوردارشود.زیراامکانات لازم برای گسترش عقایدودیدگاه های وی درباره ی کودکان وجودنداشت.

22-نظریه ی فروبل راتعریف کنید؟اواولین مدرسه رابرای کودکان کمتراز8سال را درآلمان تاسیس کرد.اورشدکودک رابه رشدیک گل تشبیه کردبه همین دلیل اسم مدرسه خودراباغ کودکان گذاشت.اوعقیده داشت که کودک دریک محیط غنی میتواندعلایق خودراازطریق تجربه ی آموزشی نشان دهد.فروبل برنامه ی درسی منظم ودقیقی برای کودکان طراحی کردکه عناصری مانند:هدایا،مشغولیات،بازی های مادرومطالعات طبیعت درآنجاداشت.

23-نظریه ی مارگارت وراش مک میلان راتوضیح دهید؟مارگارت باپیروی ازعقایدونظریه های صاحبنظران پیشین اولین مهدکودک رادرشهرلندن تاسیس کرد.درواقع مفهوم مهدکودک توسط خواهران مک میلان  معرفی شد.کلمه ی مهدرابرای نشان دادن عشق ومحبت ومراقبت های فیزیکی که کودکان دراین محیط دریافت میکردندوکلمه  مدرسه رابرای نشان دادن محلی که کودکان علاوه بریادگیری میتوانندمحبت ومهربانی راتجربه کنند.

24-نظریه ی ژان پیاژه رابنویسید؟جستجووپژوهش های اودرایجادپُلی بین بیلوژی وشناخت شناسی اورابه روانشناسی کشاند.اوهنگام آزمون هوشی کودکان متوجه پاسخ های درست آنهاشد. بلکه نادرست آنهانیزبرای اوجذاب بودند.هدف اوازتجزیه وتحلیل پاسخهای کودکان شناخت عمیق تربه درک کودکان درسنین مختلف بود. پیاژه کتاب های زیادی درباره ی رشدکودکان نوشت.پیاژه عقیده داشت که فرایند شناختی کودکان به طریقی فعال ودردوسطح اساسی رشدمیباشد. 

25-طبقه بندی ژان پیاژه رابنویسید؟دانش فیزیکی،دانش منطقی،ریاضی

26-جبارباغچه بان که بود؟اواولین کودکستان رادرتبریزبه نام باغچه اطفال تاسیس کرد.او توانست خواندن ونوشتن رادرمدت کوتاهی به کودکان کرولال بیاموزدوپس ازمدتی کودکستانی درشیراز تاسیس کردوکودکستان کودکان کرولال دیگری درتهران تاسیس کرد. بعدازچندسال جمعیتی به نام جمعیت حمایت ازکودکان کرولال تاسیس کرد.باغچه بان کتاب های مخصوصی برای کودکان باتصویری که خودمیکشیدواشعاری که خودمینوشت انتشار کرد.اودرطول عمرش نوشته هاومقاله های زیادی درباره ی معلم و فرهنگ و روش کاربا کودکان انتشارکرد.

27-خصوصیات ونقش مربیان درمراکزپیش ازدبستان رابنویسید؟1-بایدآمادگی حرفه ای داشته باشد2-داشتن مدرک ازدانشکده های تربیت معلم ضروری است.3-مربیان بایدکار آموزی وتمرین مربیگری تحت نظارت معلمان ومتخصصان قراربگیرند.4-نقش مربی نقشی تخصصی است.5-اومسئولیت طرح ریزی برنامه رادارد6-هماهنگ کردن همه افراد 7–ومراقبت رابه عهده دارد8-اوبایدقادربه تشخیص قابلیتهاونقایص کودکان باشد

28-نظریه ی هانت راتوضیح دهید؟کتاب هانت هوش وتجربه بود.اوعقیده داشت که تجربه های یادگیری ومحرک هابرای هوش کودکان موثراست.اونتیجه گرفت که مابایدبرای کودک محیطی رافراهم کنیم که رشدهوشی آنهاتا30نمره افزایش یابداوهمچنین معتقدبودکه ازطریق یک طرح سازمان یافته کودکان میتواننداطلاعات بدست بیاورندومهارت های تحصیلی را کسب کنند.

29-نظریه ی برونرراتوضیح دهید؟کتاب برونرفرایندآموزش وپرورش بود.یکی ازمهمترین پیشنهادهای این کتاب این بودکه بایدعلوم رادرسالهای اولیه ودوران ابتدایی به کودکان آموزش داد."این فرضیه رابایدپذیرفت که هرموضوع رامیتوان به طرزقابل قبولی به هر کودک آموزش داد"

30-کودکان برای رشدطبیعی همه جانبه وسالم به چه چیزهایی دربرنامه زندگی خودنیازدارند؟1-احساس امنیت2-خودشناسی3-کسب تجربه های رضایت بخش4-نیاز بزرگترهابرای درک بهترتجربه ها5-ارتباط باالگوهای مطلبوب شخصیتی.

31-چندموردازتفاوتهایی که کودکان ممکن است بایکدیگرداشته باشندرانام ببرید؟عوامل ارثی،تفاوتهای شهری-روستایی،آداب وسنن،شرایط اقتصادی واجتماعی

32-کودکان استثنایی دارای چه مشکلاتی دردوره پیش ازدبستان هستند؟این کودکان دارای ناتوانیهای فیزیکی،ذهنی،عاطفی،حرکتی...هستند.آنهانسبت به کودکان دیگرضعیف ترعمل میکنند.کودکانی که دارای برتریهای رشدی هستندنیزاستثنایی محسوب میشوندمانندتیزهوشان بعضی ازاستثنایی هادرابعادمختلف رشدناتوانی دارندبه همین دلیل به آنها لقب چندمعلولیتی راداده اند.به همین سبب آنهابه خدمات بیشتری نیازدارند.اطلاع ازتوانایئهاوضعف های کودکان بسیاردرپیشگیری ازاختلالات موثراست.

33-برخی ازنشانه های دشواری درشنوایی رانام ببرید؟1-کودکان ممکن است تمایلی به حرف زدن نداشته باشد،بلندصحبت  کند،آرام یاخیلی آهسته صحبت کنند2-وقتی بااوصحبت میشودبه درستی پاسخ نمیدهدیاتقاضای تکرارصحبت رادارد.مثلامرتب چی،دوباره بگو... 3-به طرف منبع صدامتمایل میشوند4-سابقه گوش دردداردویانشانه های گوش دردآشکار دارد.5-به چهره گوینده واعضاگفتارش توجه میکند
34-نقش مربی درکارباکودکان استثنایی وناتوان درکودکستان رابنویسید؟1-مشاهده دقیق کودکان ازنظرفیزیکی،عاطفی،ذهنی.2-اشکالات آنهادربسیاری اززمینه هاموردمشاهده قراردهندوشناسایی کنند3-آگاهی به موقع مربی میتواندزمینه رابرای کمکهای لازم به نحوبهترفراهم کند.4-مربی بایدبه خاطرداشته باشدکه بین کودکان تفاوتهایی ازنظرفیزیکی، ذهنی،اجتماعی وجوددارد.

35-نشانه هایی که معلم یامربی بایدازآنهاآگاهی داشته باشدراذکرکنید؟1-دشواریهای سخنگویی وشنوایی2-دشواریهاونقایص بینایی3-پیش فعالی4-دشواریهای ناتوانایی ذهنی.

36-مکتب عملگرایی پراگماتیسم راتوضیح دهید؟مکتب عملگرایی برپایه عمل وفعالیت استواراست. دراین دیدگاه کودک محوری وتوجه به نیازهای کودکان وبرنامه های فعالیت محوربرای کودکان خردسال مورد نظراست.پیروان گزل معتقدندکه موضوع محوری وبرنامه های معلم محورباماهیت وطبیعت دوره کودکی همخوانی ندارد.دیویی به کاربردآموزش درزندگی روزمره وعملی کودکان درمدرسه اعتقادداشت، برفراهم آوردن تجربه های واقعی وایجادمحیطی تاکیدمیورزیدکه رشدعاطفی واجتماعی سالم رادر کودکان خردسال موردتشویق قراردهد.به این ترتیب،دوره تازه تری بامفهوم "آموزش وپرورش پیشرفته" شکل گرفت.

37-کدام یک ازمراکزآموزشی سابقه ی تاریخی بیشتری نسبت به سایرمراکزدارد؟

الف]کودکستان ب]مهدکودک ج]پیش دبستانی

38-جان درابداع چه روشی درکودکان توفیق یافت؟عملگرایی

39-کدام یک ازنظریه پردازان به اهمیت فرصت های آموزشی دراولین سالهای پیش ازدبستانی اهمیت میدادند؟فروبل

40-فروبل دربرنامه ریزی عناصرخودچه چیزراموردنظرقرارداد؟دربرنامه درسی منظم ودقیق برای کودکان عناصری چون"هدایا"،"مشغولیات"،"بازیهای مادر"،مطالعه ی طبیعت"درآن جای گذاشت.

41-کلمه ی"مهد"و"مدرسه"ازنظرمارگارت ومک میلان یعنی چه؟مهدبه معنی نشان دادن عشق ومحبت تقویت ومراقبت های فیزیکی ومدرسه برای نشان دادن وتجربه کردن محبت ومهربانی است.

42پیاژه فرایندشناخت خودرابرچه اصلی بنانهاد؟وی عقیده داشت که فرایندشناختی کودک به طریقی فعال ودردوسطح اساسی مهم رشدمی یابد:1-دانش فیزیکی2-دانش منطقی-ریاضی

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)